การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย admin เมื่อ 17/03/2008 09:56
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้ศึกษา         นางอรนันท์   หอมนาน
หน่วยงาน     โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  1
 

บทคัดย่อ   
                          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน  ได้นำความสามารถของแต่ละคนมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและได้มีโอกาสปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสมารถของตน  ในการพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำของนักเรียนนั้นการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้สามารถช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน  มีความสามารถในการอ่านสูงขึ้น  เนื่องจากนักเรียนทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมมือ ร่วมใจกันในการฝึกอ่าน  ทำให้เกิดความเข้าใจ  สามารถอ่านได้หลังจากฝึกอ่านแล้ว  ดังนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เพื่อ 1.) พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2.) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 3.) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  มัธยมศึกษาปีที่  1 4.) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  1 จำนวน 13  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงใช้เวลาในการทดลอง  14  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 4 แผน  แบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ  จำนวน  17 ชุด  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.27 ถึง 0.80   มีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.70  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน  15  ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้   t-test (Dependent Samples)

  ผลการศึกษาพบว่า  
                        1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  81.99 / 83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้และมีดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ  0.73    
                        2. นักเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แล้วนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการอ่านและมีความสามารถในการอ่านคำควบกล้ำของตนเองได้คล่องขึ้น ถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วขึ้น
  
                       3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก    
                        4. ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  การพัฒนาการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนได้และสามารถนำไปใช้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะอื่นๆในเนื้อหาวิชาต่างๆในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป 

คู่มือครู
การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
******************
                 
                        การจัดการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อยๆ  เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนสนับสนุนให้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือทีม  ตามระบอบประชาธิปไตย
 
 คำชี้แจง
                        1. ก่อนใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ให้ครูผู้สอนทดสอบก่อนเรียน
                       2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ  กลุ่มละ 4-6  คน ที่มีความสามารถคละกันคือ มีนักเรียนเก่ง  1  คน  นักเรียนปานกลาง  2-4  คน  และนักเรียนอ่อน  1  คน  เพื่อให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน  ปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม
                       3. ครูสอนบทเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  4  แผน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ซึ่งทั้งหมดมีจำนวน  17  ชุดเรียงตามลำดับตั้งแต่ชุดฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำชุดที่ 1-17  ประกอบด้วยคำควบที่กล้ำด้วย  กร  ขร  คร  พร  ปร  ตร  กล  ขล คล  ปล  พล  ผล  กว  ขว  คว  และรวมคำที่ควบด้วย ร ล ว ใช้เวลาสอนทั้งหมด  14  ชั่วโมง (ไม่นับทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน)  แบบฝึกแต่ละชุดจะเริ่มจากง่ายไปหายากในแต่ละชั่วโมงครูอ่านคำ / ข้อความจากแบบฝึกแต่ละชุดให้นักเรียนฝึกอ่านตาม
                        4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านคำ / ข้อความ ในชุดแบบฝึกที่ครูมอบหมาย  โดยนักเรียนเก่งฝึกนักเรียนปานกลางอ่านคำควบกล้ำ นักเรียนปานกลางเมื่อฝึกอ่านได้ถูกต้องแล้วก็ช่วยนักเรียนเก่งฝึกนักเรียนอ่อนให้อ่านคำควบกล้ำ พร้อมทั้งจดบันทึกผลการอ่านไว้
                        5. ครูจัดแข่งขันตามแบบกิจกรรมแข่งขันการอ่านคำควบกล้ำระหว่างกลุ่ม  โดยวิธีจับฉลากแต่ละกลุ่มจะกระตือรือร้นช่วยกันฝึกสมาชิกกลุ่มที่ยังอ่านคำควบกล้ำไม่ถูกต้อง  เพราะสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมที่จะนำพาคะแนนมาให้กลุ่มประสบผลสำเร็จเป็นกลุ่มที่ชนะเลิศได้ ความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกลุ่มจึงมีความสำคัญมาก  ครูต้องคอยเสริมแรงด้วยรางวัลและคำชมเชย
                        6. นักเรียนทุกคนทดสอบการอ่านคำควบกล้ำตามแบบทดสอบการอ่านคำควบกล้ำในแต่ละชุด  ครูจดบันทึกผลคะแนนเป็นรายบุคคล
                         7. ครูผู้สอนทดสอบหลังเรียน         

                                                                                                       
นางอรนันท์     หอมนาน 
ผู้ศึกษา
articles: Ao1.jpg

articles: Ao2.jpg

articles: Ao3.jpg

articles: Ao4.jpg

articles: Ao6.jpg

articles: Ao5.jpg