โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
บทคัดย่อ 
ชื่อหัวข้อการศึกษา  : การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา  :  นายวิชัย จำรัส
ปีการศึกษา :  2553 
            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง โจทย์ปัญหา  การบวก ลบ คูณ หาร ระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 13 คน
            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ แบบฝึกทักษะ  เรื่องโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนที่เป็นประชากรในการศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากนั้นดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ           

ผลการศึกษาพบว่า 

                1. การสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้แบบฝึกทักษะ จำนวน10 เล่ม เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน มีประสิทธิภาพ 86.36/83.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
            
2.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้ ร้อยละ70 
           
3. การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (µ = 4.53) หากพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนมีความพอใจในระดับมากที่สุดได้แก่ ทำให้มีความรู้สึกอยากเรียนและกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น (µ = 4.69) และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น (µ = 4.69) สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ (µ = 4.62) นักเรียนชอบเรียนจากแบบฝึกทักษะ (µ = 4.62) ความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อวิชาคณิตศาสตร์มีน้อยลง (µ = 4.54)  

 

ความเห็น
ยังไม่มีความเห็นส่งเข้ามา.
แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น.
ระดับคะแนน
ระบบลงคะแนนเฉพาะสาชิก.

ต้องเข้าระบบก่อน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1