โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 507
สมาชิกล่าสุด: ecipob
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก ?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้ศึกษา         นางอรนันท์   หอมนาน
หน่วยงาน     โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  1
 

บทคัดย่อ   
                          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน  ได้นำความสามารถของแต่ละคนมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและได้มีโอกาสปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสมารถของตน  ในการพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำของนักเรียนนั้นการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้สามารถช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน  มีความสามารถในการอ่านสูงขึ้น  เนื่องจากนักเรียนทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมมือ ร่วมใจกันในการฝึกอ่าน  ทำให้เกิดความเข้าใจ  สามารถอ่านได้หลังจากฝึกอ่านแล้ว  ดังนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เพื่อ 1.) พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2.) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 3.) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  มัธยมศึกษาปีที่  1 4.) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  1 จำนวน 13  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงใช้เวลาในการทดลอง  14  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 4 แผน  แบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ  จำนวน  17 ชุด  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.27 ถึง 0.80   มีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.70  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน  15  ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้   t-test (Dependent Samples)

  ผลการศึกษาพบว่า  
                        1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  81.99 / 83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้และมีดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ  0.73    
                        2. นักเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แล้วนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการอ่านและมีความสามารถในการอ่านคำควบกล้ำของตนเองได้คล่องขึ้น ถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วขึ้น
  
                       3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก    
                        4. ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  การพัฒนาการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนได้และสามารถนำไปใช้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะอื่นๆในเนื้อหาวิชาต่างๆในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป 

คู่มือครู
การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
******************
                 
                        การจัดการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อยๆ  เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนสนับสนุนให้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือทีม  ตามระบอบประชาธิปไตย
 
 คำชี้แจง
                        1. ก่อนใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ให้ครูผู้สอนทดสอบก่อนเรียน
                       2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ  กลุ่มละ 4-6  คน ที่มีความสามารถคละกันคือ มีนักเรียนเก่ง  1  คน  นักเรียนปานกลาง  2-4  คน  และนักเรียนอ่อน  1  คน  เพื่อให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน  ปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม
                       3. ครูสอนบทเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  4  แผน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ซึ่งทั้งหมดมีจำนวน  17  ชุดเรียงตามลำดับตั้งแต่ชุดฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำชุดที่ 1-17  ประกอบด้วยคำควบที่กล้ำด้วย  กร  ขร  คร  พร  ปร  ตร  กล  ขล คล  ปล  พล  ผล  กว  ขว  คว  และรวมคำที่ควบด้วย ร ล ว ใช้เวลาสอนทั้งหมด  14  ชั่วโมง (ไม่นับทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน)  แบบฝึกแต่ละชุดจะเริ่มจากง่ายไปหายากในแต่ละชั่วโมงครูอ่านคำ / ข้อความจากแบบฝึกแต่ละชุดให้นักเรียนฝึกอ่านตาม
                        4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านคำ / ข้อความ ในชุดแบบฝึกที่ครูมอบหมาย  โดยนักเรียนเก่งฝึกนักเรียนปานกลางอ่านคำควบกล้ำ นักเรียนปานกลางเมื่อฝึกอ่านได้ถูกต้องแล้วก็ช่วยนักเรียนเก่งฝึกนักเรียนอ่อนให้อ่านคำควบกล้ำ พร้อมทั้งจดบันทึกผลการอ่านไว้
                        5. ครูจัดแข่งขันตามแบบกิจกรรมแข่งขันการอ่านคำควบกล้ำระหว่างกลุ่ม  โดยวิธีจับฉลากแต่ละกลุ่มจะกระตือรือร้นช่วยกันฝึกสมาชิกกลุ่มที่ยังอ่านคำควบกล้ำไม่ถูกต้อง  เพราะสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมที่จะนำพาคะแนนมาให้กลุ่มประสบผลสำเร็จเป็นกลุ่มที่ชนะเลิศได้ ความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกลุ่มจึงมีความสำคัญมาก  ครูต้องคอยเสริมแรงด้วยรางวัลและคำชมเชย
                        6. นักเรียนทุกคนทดสอบการอ่านคำควบกล้ำตามแบบทดสอบการอ่านคำควบกล้ำในแต่ละชุด  ครูจดบันทึกผลคะแนนเป็นรายบุคคล
                         7. ครูผู้สอนทดสอบหลังเรียน         

                                                                                                       
นางอรนันท์     หอมนาน 
ผู้ศึกษา
articles: Ao1.jpg

articles: Ao2.jpg

articles: Ao3.jpg

articles: Ao4.jpg

articles: Ao6.jpg

articles: Ao5.jpg
ความเห็น
สุภาพ บุญสว่าง เมื่อ 17/03/2008 12:01
ผลลงานพี่ดีมากครับ ตรงกับนโยบายรัฐบาล
นายยุทธภูมิ นามวงศ์ เมื่อ 17/03/2008 12:16
ควรให้นักจัดรายการวิทยุ หรือโฆษก ที่อ่านไม่ถูกต้อง ได้สึกาฝึกด้วยจะเป็นประโยชน์มาก
ครูบ้านนอก เมื่อ 17/03/2008 12:21
การศึกษาด้านภาษาอย่างนี้มีน้อย น่าจะส่งเสริมให้มีการศึกษาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ขอชมชยผู้ศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยที่ให้โอกาสครู
คนมาเยี่ยม เมื่อ 17/03/2008 14:29
งานชิ้นนี้ มีรายละเอียดมาก โรงเรียนน่าจะนำมาลงรายละเอียดให้มากกว่านี้ จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนอื่นๆด้วย smileysmiley
ครูสอนไทย เมื่อ 18/03/2008 16:02
ดีนะคะ วันหลังจะไปหาที่ โรงเรียน ขอรายละเอียด คงไม่หวงนะค่ะ
Ulla เมื่อ 02/12/2010 12:34
Strong’ at the 44th Annual Country Music Awards (CMAs) in Nashville Tennessee receiving a standing ovation for her efforts. Wearing an Atelier Versace gown fendi dolce&gabbana Gwyneth prada handbags ed hardy t shirt balenciaga [...] Read more on The Inquisitr Gwyneth Paltrow Sings Pretty Well in Public Gw โรงเร ยนบ านด สหราษฎร พ ฒนาคาร
Ulla เมื่อ 08/01/2011 08:21
christian dior watches bvlgari watch u-boat watches u-boat watches movado watches e operational processes tend to be slow requiring physical interaction and may require journeys. Journeys are often slow because of poor quality and lack of transport infrastructure. There are high financial and time costs of gathering information ne โรงเร ยนบ านด สหราษฎร พ ฒนาคาร
xiaxue เมื่อ 16/11/2012 14:59
the kitchen isle associated with Concentrate on, burgundy wedding dresses you can certainly come up with your special memorabilia.Give beautify photo supports or perhaps scrapbooking in your items are often that they pack together with pictures from the special occasion or some different it means a great these people.Consist of inside of humor and popular rates and will also be sure to depart the girl's grinning. If there is the in time home buying prior to your wedding day (or possibly after all a turmoil possesses past away lower), you can toss an evening meal bash within your bridesmaids' honour.Self-assured in your preparing food, currently have a person's females in excess of to get a pleasant, 5-course have a seat evening meal, cooking all of them a common meals and definitely the best wine within your budget.If you're not one to dirty your current spoons prom gowns , include your own mama or possibly a buddy assist make meals, or provide the meal crafted at a good bistro around town.A dinner such as this will give you many the chance to take it easy, discussion and
xiaxue เมื่อ 16/11/2012 16:42
wedding them, in addition to cover it with a sarong, or even tender see-through caftan fashion sheath apparel fake watches .Perhaps the adult men may use caftans above their far more simple swimsuit that way. replica oris rolex replica When the particular wedding service is finished, everybody is able to use a frolic in the water to cool down away before the wedding ceremony party commences! Because of the attention centered on their bride-to-be when planning a wedding ceremony, it's simple to forget the partner of the happy couple.The groom and his awesome groomsmen must also be used proper care of, specially attire-wise.So, you get betrothed in a few many months plus you've got just simply picked a seaside concept for your wedding party.In addition, you wish it to be described as a relaxed wedding party, some thing which just isn't too proper.This involves casual beachfront bridal gown for any bride and groom, particularly when you're getting the wedding and reception at the beach in which reality is a bit more significant as compared to manner.So, how will you discover the
Shouhu11 เมื่อ 24/05/2013 22:26
late and as well lazy t complete it myself correct now, Im afraid). Essentially, it was a somewhat lower high quality, shion line Cartier introduced within the seventies or eighties. Hartmut Richter Pink Floyd. Dark side from the moon. Side 1 green dresses, wedding dresses cheap track 4. Gallet Facebook page: I like the skullncrossbones cartouche by the crown.I think that's a hallmark. But I cant discover a match. "The watch has t become surrounded by a history. You'll need over just an excellent style. You'll need t make an atmosphere about the item. Who's the business behind it. Why are they utilizing this material. vintage bridesmaid dresses Individuals have t have the ability t determine the watch with themselves. Its according t emotion. bridal shops " Ralph Furter Omega the sign of Excellence because 1848. Jaeger Le Coultre Horlogerie de Luxe depuis 1833 22 occasions Olympic games timekeeper, Nasa watch supplier
Shouhu11 เมื่อ 20/08/2013 12:30
cheap wedding shoes Atomated Transfer Timezone of Bluetooth HandsFree Calling function Tools for conversion and Calculatoprs Visitors Receiver FM aout Lanes Guide Choices on MP3 Player of MultiRouute Preparing of navigation with Google Pictures Satelllite of intellectual Functions on fake Bvlgari watches touchscreen Garmin Nuvi 765T is equipped with a few of the most contemporary techonlogies accessible in the marketplace these days. This unit is equipped with satellite predicted prperties for superior efficiency, based on the satellite acqquisition cheap louboutins , and advanced lane guidance capabilitties that alliow the user devuice towards the subsequent band and als the essential chanfges within the way of advance buy shoes online cheap . User Nuvi 765T can see signs of forthcoming presented on a widescreen display in full coplor, in ordder t much better and quicker, drivign solutions could be effortlessly. Speakeprhone capabilities permit the owner of
Shouhu11 เมื่อ 29/08/2013 19:56
Shanghai,Christian louboutin very hot sale Bridesmaid Dresses , because the final 1 to enter the metropolis of PHS in 2003, the very first carried out inside the suburbs Phone Quantity,Christian Louboutin Lady Glitter Slingback Gold, formally getting into the town in Could 2004, Flower Girl Dresses Phone Quantity in Shanghai location. Tens of thousands of Australians have their travel plans disrupted by lost and delayed baggage every year, in spite of improvements in luggage handling by airlines and airports globally. Australias quantity 1 on-line travel insurer Travel Insurance Direct stated luggage loss, harm and theft represented the greatest single category of travel insurance claims, Quinceanera Dresses accounting for about 40 per cent of total claims. Travel Insurance Direct Common Manager Ian Jackson stated much more than 25 million bags had been mishandled last year in airports globally, of which about three.four per cent had been by no means reunited with their owners. Mishandled luggage was 24 per cent lower than the prior year thanks to much better handling systems, but nonetheless
Shouhu11 เมื่อ 30/08/2013 12:46
inside the north,Christian Louboutin Yolanda Spikes 120 leather peep toe pumps, the PHS have to totally withdraw in the marketplace deployment of nationwide unity.October of this 12 months,Christain Louboutin black leather 'Roman 120? Cocktail Dresses ? button detail booties, based on stats,Christian Louboutin Straightforward Botta Boot Cheap Wedding Dresses , the amount of PHS end users are nevertheless thirty million nationwide,CL footwear, Shanghai, the amount of PHS customers about about a hundred,Louboutin wholesale,000. PHS background dates back again to 1998,Christian Louboutin Catenita 120 leather slingbacks, the official opening with the PHS Zhejiang Yuhang District,Low-cost Christian louboutin, 1 way service fees,Christian Louboutin Christian Louboutin Multi Booty 140 boots, month to month expenses twenty yuan,Christian Louboutin Straightforward 70 leather pumps, 0.two yuan per moment prices,Christian Louboutin Open Lips 120 suede pumps, with reduced charges,Christian Louboutin Bibi 140 leather platform pumps, the consumer was breaking the a hundred million mark.
Shouhu11 เมื่อ 04/09/2013 12:10
occurred at a rate of 68,000 bags per day globally. Some Australians who lose their luggage will by no means see it once more, resulting in thousands of dollars in lost property and immeasurable disruption to holiday plans, Mr Jackson stated. Although the vast majority of misplaced bags are discovered and returned to their owners inside 48 hours medieval wedding dresses , beautiful wedding dresses thats no consolation if youre caught within the European winter with out your coat and gloves. Mr Jackson stated there had been ten easy precautions travellers could take to assist make sure their luggage arrived intact: Tags Make sure all items have clear summer dresses on sale , sturdy luggage tags that wont tear off. Record your telephone numbers for each house and destination. Some travellers prefer to list their workplace address to steer clear of suggesting their house is vacant. Itinerary Location your get in touch with particulars and itinerary inside your luggage, so you are able to nonetheless be situated if external tags are lost and your luggage is opened for inspection. Lock up Locks and straps offer a
Shouhu11 เมื่อ 14/10/2013 22:50
occurred at a rate of 68,000 bags per day globally. Some Australians who lose their luggage will by no means see it once more beach wedding dresses affordable prom dresses , resulting in thousands of dollars in lost property and immeasurable disruption to holiday plans, Mr Jackson stated. Although the vast majority of misplaced bags are discovered and returned to their owners inside 48 hours, thats no consolation if youre caught within the European winter with out your coat and gloves. Mr Jackson stated there had been ten easy precautions travellers could take to assist make sure their luggage arrived intact: Tags Make sure all items have clear, sturdy luggage tags that wont tear off. Record your telephone numbers for each house and destination. Some travellers prefer to list their workplace address to steer clear of suggesting their house is vacant informal wedding dresses . Itinerary Location your get in touch with particulars and itinerary inside your luggage, so you are able to nonetheless be situated if external tags are lost and your luggage is opened for inspection. Lock up Locks and straps offer a
daigege2 เมื่อ 13/07/2015 12:41
20150713daigege
sac longchamp
michael kors
oakley sunglass
michael kors handbag
abercrombie outlet
burberry scarf
michael kors outlet online
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
kate spade outlet
michael kors outlet
ralph lauren outlet
kate spade handbags
michael kors uk
michael kors
michael kors handbag
coach outlet store online
michael kors outlet
louis vuitton
air jordan
replica watches
burberry sale
air max 95
ed hardy clothing
prada outlet
gucci
cheap jordans
chaussure louboutin
pandora jewelry
gucci outlet online
true religion
coach factory outlet
gucci uk
mont blanc pen
cheap ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
true religion jeans
kate spade bags
oakley sunglasses outlet
coach outlet
polo ralph lauren
kate spade handbags
mont blanc pens
coach outlet
burberry outlet
nike air force
polo ralph lauren
borse louis vuitton
ed hardy clothing
kate spade uk
michael kors bags
snabacks wholesale
tory burch handbags
hollister clothing store
cheap oakleys
ray bans
oakley sunglasses outlet
soccer jerseys
nike blazer low
michael kors outlet
nike blazer
snapback hats wholesale
pandora jewelry
gucci outlet
chaussure louboutin
longchamp outlet
oakley sunglasses
coach outlet
air force 1
christian louboutin outlet
oakley sunglasses sale
air max 90
chanel bags
rolex watches
louboutin
ray ban sunglass
ralph lauren
ray ban sunglasses
ralph lauren
ray ban glasses
oakley sunglasses
ed hardy
cheap beats
tory burch shoes
tory burch outlet
louis vuitton pas cher
chanel online shop
cheap true religion jeans
kate spade outlet online
replica watches cheap
cheap beats headphones
ray ban sunglasses
chanel handbags
gucci borse
ray ban sunglasses
jordan uk
sac longchamp
nike tn pas cher
air max shoes
prada handbags
true religion jeans
jordan homme
longchamp soldes
toms shoes
mcm handbags
longchamp pas cher
true religion sale
ray ban wayfarer
oakley sunglasses
michael kors handbags
true religion outlet
abercrombie
gucci outlet
oakley store
toms shoes outlet
louboutin pas cher
christian louboutin sale
hollister clothing
toms outlet
pandora charms
cheap oakley sunglasses
louis vuitton
pandora outlet
true religion outlet
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
cheap soccer shoes
michael kors
pandora charms 2015
ray ban outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade
longchamp handbags
coach outlet store online
pandora rings
mcm outlet
michael kors
fitflops outlet
jordan pas cher
ralph lauren outlet
soccer jerseys wholesale
coach factory outlet
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet online
michael kors bag
cheap jordans for sale
nike tn
ralph lauren uk
chanel outlet
burberry handbags
fitflops sale clearance
cheap jerseys
coach factory outlet
michael kors outlet online
tory burch outlet online
coach outlet
oakley sunglasses discount
nike air max
burberry outlet online
jordan shoes
christian louboutin
soccer shoes
ray ban uk
ed hardy
แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น.
ระดับคะแนน
ระบบลงคะแนนเฉพาะสาชิก.

ต้องเข้าระบบก่อน.

ยอดเยี่ยม! ยอดเยี่ยม! 100% [1 ลงคะแนน]
ดีมาก ดีมาก 0% [ไม่มี]
ดี ดี 0% [ไม่มี]
พอใช้ พอใช้ 0% [ไม่มี]
แย่ แย่ 0% [ไม่มี]
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

admin
29/03/2016 10:58
11 พ.ค.2559 ครู ม.ต้น ประชุม สพป.เชียงราย เขต 1

admin
29/03/2016 10:57
16 พ.ค.2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

admin
03/02/2015 10:41
ติดตามเพจรูปกิจกรรม ได้ที่https://www.faceboo
k.com/schbandoo


ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@hotmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1