โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 511
สมาชิกล่าสุด: uravem
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก ?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
โครงการ
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)   ปีการศึกษา 2552
 
ความเป็นมา               
                      จากการสำรวจสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความต้องการของโรงเรียน และผลจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เมื่อต้นปีการศึกษา 2552  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกสาระวิชาอยู่ในระดับต่ำ และจากผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ คือมีทักษะด้านการอ่านภาษาไทย  ด้านการเขียนภาษาไทย รวมทั้งทักษะการคำนวณต่ำจำนวนร้อยละ 25 ของนักเรียนทั้งหมด  
  

หลักการและเหตุผล                
                        เมื่อเด็กอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ กระบวนการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ก็มืดบอดและบกพร่อง  เมื่อเด็กไม่รักการอ่าน  โลกแห่งการเรียนรู้ก็จำกัดและคับแคบ  เมื่อเด็กคิดไม่เป็นการเรียนรู้ก็ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและการใช้ชีวิตอย่างมีศักยภาพ 
                จึงมีความจำเป็นต้องสร้างเสริมกระบวนการและวิธีการในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการลงมือปฏิบัติเพื่อคุณภาพที่แท้จริงของครูและนักเรียน  

วัตถุประสงค์ 
                        1.  เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้  ในโรงเรียนบ้านดู่ฯ
                        
2. เพื่อให้ครูภาษาไทย รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการและวิธีการในการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และไม่รักการอ่านที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าหมาย
                        1. นักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)อ่านและเขียนภาษาไทยได้ร้อยละ 100
                        2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นทุกกลุ่มสาระ 

 วิธีดำเนินการ
                        1. เสนอโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        2. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม               
                                     2.1  กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
              
                                     
2.2  กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง
                
                                     2.3  กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
                        3. พิจารณาคัดแยกนักเรียนกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  เป็น 2 กลุ่ม               
                                     3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) และมีหนังสือรับรองความบกพร่องจากแพทย์
               
                                     3.2 นักเรียนปกติ แต่อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้
                        4. พิจาณาคัดแยกนักเรียนในข้อ 3.2  นักเรียนปกติแต่อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้เป็น 2 กลุ่ม               
                                    
4.1 นักเรียนปกติแต่อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้เลย
               
                                     4.2 นักเรียนปกติแต่อ่านและเขียนภาษาไทยได้บ้าง  ไม่ได้บ้าง
                        5. คัดแยกนักเรียนในข้อ 4.1 เป็น 3 กลุ่ม                
                                     5.1  กลุ่มระดับชั้น ป. 1
– 3                
                                     5.2  กลุ่มระดับชั้น ป. 4
– 6                
                                     5.3  กลุ่มระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
                        6. ขั้นตอนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา                
                                     6.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
                
                                     6.2  ศึกษาข้อเสนอแนะจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในปีที่ผ่านมา
                
                                     6.3  ปรึกษาผู้มีประสบการณ์  ผู้รู้ และ ศึกษานิเทศก์
                        7. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
                                     
7.1  คณะครู
                
                                     7.2  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา
                
                                     7.3  ตังแทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
                        8.  คณะกรรมการดำเนินงานระดับโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนา 2 ระยะ                
                                    8.1  ระยะเร่งด่วน ใช้เวลาดำเนินการ 2 เดือน ติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนละ 2 ครั้ง
                
                                     8.2  ระยะยาว  1 ปีการศึกษา ติดตามผลการปฏิบัติงาน  เดือนละ 1 ครั้ง
                        9. การดำเนินงานพัฒนาระยะเร่งด่วน  
                                     9.1  ระยะที่ 1  ใช้เวลาพัฒนา 2 เดือน ส.ค.-ก.ย. 52                
                                     9.2  กลุ่มเป้าหมาย คือพัฒนานักเรียน ข้อ 5.2   
                
                                     9.3  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครองนักเรียน
                
                                     9.4  จัดห้องเรียนพิเศษ 1 ห้อง จำนวน  20  คน 
                
                                     9.5  อาสาสมัครครูรับผิดชอบ 1 คน
                
                                     9.6  จัดทำหลักสูตรพิเศษ  เริ่มพัฒนาตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน เป็นต้นไป (ใช้ตำรา อ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ เป็นหลัก)
                
                                     
9.7  จัดกิจกรรมเสริม  ให้เหมาะสม
                        10.  ความร่วมมือของผู้ปกครอง                
                                    10.1 ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  เชิญผู้ปกครองมาประชุม  เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงาน
                
                                     10.2  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน  
                                    
                                     10.3  ผู้ปกครองเสนอให้มีพี่เลี้ยง 1 คน โดยมติให้เก็บเงินกันเองด้วยความสมัครใจ
                
                                     10.4  ครูพี่เลี้ยงมีหน้าที่ ช่วยเหลือครูประจำชั้น  ดูแลและควบคุมความประพฤตินักเรียน  
                        11. การดำเนินการพัฒนา     นักเรียนปกติแต่อ่านและเขียนภาษาไทยได้บ้าง  ไม่ได้บ้างตามข้อ 4.2 
                                     11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา
                                     11.2   มอบหมายงานให้ครูประจำชั้น ครูระดับชั้น  รับผิดชอบ  หาแนวทางการพัฒนา  โดยการวางแผนด้านเวลา  ใช้เวลาว่างจัดสอนเสริม  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  สื่อ  แบบฝึก   
                                     11.3   คณะกรรมการกำกับและติดตามประเมินผลตามระยะเวลาที่กำหนด

                     11.4   รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ

โรงเรียน  เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน  และสิ้นปีการศึกษา 
                        12.  การกำกับติดตามและประเมินผล  ระยะเร่งด่วน  ระยะเดือนที่ 1  วันที่ 14 สิงหาคม และ 31 สิงหาคม 2552  ระยะเดือนที่ 2  วันที่ 14 กันยายน และ 28  กันยายน 2552      การกำกับติดตามและประเมินผล  ระยะยาว  ระยะเดือนที่ 1  วันที่ 31 สิงหาคม 2552  ระยะเดือนที่ 2  วันที่ 30  กันยายน 2552  ระยะเดือนที่ 3  วันที่ 30  พฤศจิกายน 2552  ระยะเดือนที่ 4  วันที่ 25  ธันวาคม 2552  ระยะเดือนที่ 5  วันที่ 31  มกราคม 2553  ระยะเดือนที่ 6  วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2553  ระยะเดือนที่ 7  วันที่ 15  มีนาคม 2553 
สรุปผลการดำเนินงาน
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 


ระยะเวลาดำเนินการ               
                        
เดือนสิงกาคม  2552 – มีนาคม  2553 


งบประมาณดำเนินการ               
                        
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์    5,000  บาท  (งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน)
                
                        2.  ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง  เดือนละ  7,600  บาท รวม  4  เดือน  เป็นเงิน  30,400 บาท ผู้ปกครองบริจาค
 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                           1.  สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้  ในโรงเรียนบ้านดู่ ฯ ได้ 100 %
                         2.  ครูภาษาไทย รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการและวิธีการในการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และไม่รักการอ่านที่สามารถนำไปปฏิบ้ติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายขื่อนักเรียน  “คลินิกพัฒนาทักษะพี้นฐาน”  รุ่น 1

ความเห็น
Ulla เมื่อ 02/12/2010 12:34
coach disobeyed. As a result ed hardy shirt I am cursed...” Gonzalez didn’t expound upon the “exact nature of her curse.” Gonzalez: I am not God. Casting aside the shroud of mystery balenciaga balenciaga chanel Gonzalez said: “I am not God. I try to be like God. There is nothing wrong w โรงเร ยนบ านด สหราษฎร พ ฒนาคาร
Ulla เมื่อ 08/01/2011 08:21
tissot watches tissot watch seiko watch iwc watches using cellphones is easier transaction processes. There is improvement in the reductions in time tissot watches costs and risks. The market structure remained unchanged. The commerce remained localized and intermediated. Indeed mobiles have consolidated existing โรงเร ยนบ านด สหราษฎร พ ฒนาคาร
Briana เมื่อ 24/08/2012 16:50
chickpeas certainly are a excellent snack. Higher in protein and fiber, replica rolex theyre superior to suit your needs as well fake rolex watches for sale . Corn Snacks Include wide variety to the snacking using this type of abnormal recipe which provides flat rounds of the cornbreadlike soft๏ปฟ Even though an ideal fit does not have options fake rolex watches for sale , teaming the ide upwards utilizing a cozy greatest, not truly also slim also a also baggy need no point out fake rolex watches for women . . Nevertheless determining around the greatest types o footwear or boots to become in a position to complete together with slim denim jeans will probably be a factor thats no overlooked. fake replica watch . As your curren slim denim jeans catches thought, the actual sneaker isnt any have misse out from these encounter. fake watch . fake watch . cheap fake rolex An incorrec sneaker will do to supply yo much less factors together with fashionable slim denim jeans
xiaxue เมื่อ 16/11/2012 14:37
the kitchen isle associated with Concentrate on, you can certainly come up with your special memorabilia short wedding dresses .Give beautify photo supports or perhaps scrapbooking in your items are often that they pack together with pictures from the special occasion or some different it means a great these people.Consist of inside of humor and popular rates and will also be sure to depart the girl's grinning. casual wedding gowns If there is the in time home buying prior to your wedding day (or possibly after all a turmoil possesses past away lower), you can toss an evening meal bash within your bridesmaids' honour.Self-assured in your preparing food, currently have a person's females in excess of to get a pleasant modern wedding dresses , 5-course have a seat evening meal, cooking all of them a common meals and definitely the best wine within your budget.If you're not one to dirty your current spoons, include your own mama or possibly a buddy assist make meals, or provide the meal crafted at a good bistro around town.A dinner such as this will give you many the chance to take it easy, discussion and
xiaxue เมื่อ 16/11/2012 16:24
also get in touch, along with the motion can have your own basic how much people loved most they have done to give you support. 1, replica watches, replica rolex watches, replica tag heuer watches, replica cartier watches, beach wedding dresses There are various fun options that this star of the event will make on her seaside bridal wear if the plan's for a casual wedding.The concept units the design and style needless to say, so the initially occupation available will be to decide if you intend to follow a unique topic, or just make it casual as well as informal at the time.You can pick to be Gypsies throughout the day, with a lot of velvety and silk.Maybe you expensive being Middle ages with buntings plus some good maidens with extended attire and a horses in order to drive, cheap wedding dresses or you'll desire to be the Treehugger floral baby together with cheesecloth caftans and beads. short wedding dresses With a really everyday beach wedding outfit you could possibly actually grab the idea of Pam Anderson along with dress in a brazilian bikini from the tones you decide on with the seaside
Shouhu11 เมื่อ 20/08/2013 15:50
reduce friction is granted Patent No buying shoes online . 315161 1956Creation of the First autonomous quartz clock. 1958On July 31, the firm Patek Philippe is accorded Patent No. 331592 for a system of adjustable fixing of the hairspring t the balancecock. 1958Henri Stern is appointed President and General Manager of Patek Philippe, Geneva. 1958Creation of a prototype wristwatch with linear minute and hour indicator (not made in series). Patent No. 338402 cheap louboutins . christian louboutin discount This watch in 18k gold with bracelet has a rectangular horizontal shape, Movement No. 977121, 990 caliber, Gyromax balance. 1958The masterwatchmaker Andre Bornand Modifies the rectangular caliber 34 S and fits in with a 57hour power reserve, 50seconds Tourbillon regulator with Guillaume balance, bronzeberyllium cage, weight of 1,018 grams including escapement, 21'600 oscillations per hour. Five of these
Shouhu11 เมื่อ 29/08/2013 23:13
occurred at a rate of 68,000 bags per day globally. Some Australians who lose their luggage will by no means see it once more, resulting in thousands of dollars in lost property and immeasurable disruption to holiday plans, Mr Jackson stated. Although the vast majority of misplaced bags are discovered and returned to their owners inside 48 hours, Quinceanera Dresses thats no consolation if youre caught within the European winter with out your coat and gloves. Mr Jackson stated there had been ten easy precautions travellers could take to assist make sure their luggage arrived intact: Tags Make sure all items have clear, sturdy luggage tags that wont tear off. Record your telephone numbers for each house and destination. Mother Of The Bride Dresses Some travellers prefer to list their workplace address to steer clear of suggesting their house is vacant. Itinerary Location your get in touch with particulars and itinerary inside your luggage, so you are able to nonetheless be situated if external tags are lost and your luggage is opened for inspection Cocktail Dresses . Lock up Locks and straps offer a
Shouhu11 เมื่อ 30/08/2013 15:50
Reporter Wu Wei Group lately noted the function of PHS enterprise has entered the countdown to delisting,Christian Louboutin Yotruche 70 python impact pumps, the stability of subsequent 12 months,Louboutin for sale, tariffs will likely be instantly transferred towards the PHS 3G account. China Telecom Shanghai yesterday to a reporter inquired about issues associated for the organization was knowledgeable that,Chrsitian Louboutin Attractive Sling Glittered Stiletto Nude, as at current,wholesale, China Telecom hasn't but acquired authorities departments around the wants of PHS people in January one 2013 for processes for withdrawal network needs. China Telecom because the backbone from the nationwide substantial telecommunications corporations Blue Bridesmaid Dresses ,Christian louboutin outlets, will carry on to create PHS buyer services and retain the reliable rights and interests of customers of PHS network.discovered the PHS small business isn't only the operation of China Telecom,Louboutin sales and profits Plus Size Mother of the Bride Dresses , China Unicom also operates connected companies
Shouhu11 เมื่อ 04/09/2013 16:13
occurred at a rate of 68,000 bags per day globally camouflage wedding dresses . Some Australians who lose their luggage will by no means see it once more, resulting in thousands of dollars in lost property and immeasurable disruption to holiday plans, Mr Jackson stated. Although the vast majority of misplaced bags are discovered and returned to their owners inside 48 hours white summer dress , thats no consolation if youre caught within the European winter with out your coat and gloves. Mr Jackson stated there had been ten easy precautions travellers could take to assist make sure their luggage arrived intact: Tags Make sure all items have clear, sturdy luggage tags that wont tear off sundress . Record your telephone numbers for each house and destination. Some travellers prefer to list their workplace address to steer clear of suggesting their house is vacant. Itinerary Location your get in touch with particulars and itinerary inside your luggage, so you are able to nonetheless be situated if external tags are lost and your luggage is opened for inspection. Lock up Locks and straps offer a
Shouhu11 เมื่อ 15/10/2013 00:27
Shanghai,Christian louboutin very hot sale, because the final 1 to enter the metropolis of PHS in 2003, the very first carried out inside the suburbs Phone Quantity,Christian Louboutin Lady Glitter Slingback Gold beach wedding dresses 2013 , formally getting into the town in Could 2004, Phone Quantity in Shanghai location. Cheap Bridesmaid Dresses Tens of thousands of Australians have their travel plans disrupted by lost and delayed baggage every year, in spite of improvements in luggage handling by airlines and airports globally. Australias quantity 1 on-line travel insurer Travel Insurance Direct stated luggage loss, harm and theft represented the greatest single category of travel insurance claims, accounting for about 40 per cent of total claims. Travel Insurance Direct Common Manager Ian Jackson stated much more than 25 million bags had been mishandled last year in airports globally, of which about three mermaid wedding dresses 2013 .four per cent had been by no means reunited with their owners. Mishandled luggage was 24 per cent lower than the prior year thanks to much better handling systems, but nonetheless
wengdongdong เมื่อ 04/12/2015 10:09
20151204dongdong
ray ban sunglasses
coach outlet
coach outlet
timberland boots
michael kors outlet
nike trainers
nike air max uk
nike air jordan
adidas gazelle
nike store uk
ghd hair straighteners
jeremy scott shoes
nike air max
jordans shoes
christian louboutin shoes
jordan shoes
gucci outlet
moncler jackets
gucci outlet
nike free runs
ugg boots
prada outlet
michael kors outlet
louis vuitton handbags
fitflops clearance
cheap jordans
michael kors uk
cheap ugg boots
louis vuitton borse
gucci outlet
louis vuitton outlet
jordan 3
pandora jewelry
ed hardy outlet
michael kors
coach factory outlet
michael kors
air max
rolex replica watches
michael kors outlet
nike air max
jordan retro 3
canada goose jacket
michael kors handbags
mcm
jordan 13
louis vuitton handbags
toms outlet store
micahel kors
louis vuitton pas cher
mizuno running shoes
coach outlet
ralph lauren uk
cheap jordans
coach factory outlet
longchamp handbags
coach outlet
michael kors outlet
air jordan pas cher
burberry scarf
ralph lauren pas cher
michael kors handbags
moncler outlet
michael kors handbags
tory burch outlet
ray ban sunglasses
coach factory outlet
ugg boots
coach outlet
canada gooses jackets
jordan 8
sac longchamp pliage
true religion outlet
longchamp outlet
nike air max 90
kate spade outlet
louis vuitton handbags
nike blazers
michael kors uk
mulberry bags
adidas uk
ray ban sunglasses
pandora charms
nike store
cheap jordans
christian louboutin uk
michael kors
coach outlet
nike sb
christian louboutin
coach factory outlet
toms outlet
ghd
christian louboutin outlet
air jordan 13
coach factory outlet
nike uk
mont blanc pens
gucci belt
ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
air max 95
toms outlet
ed hardy uk
ray bans
nike outlet store
oakley sunglasses
michael kors uk
gucci borse
moncler jackets
kate spade
christian louboutin shoes
coach outlet
nike cortez
coach outlet
burberry outlet online
coach outlet
hollister uk
ray bans
canada gooses
mont blanc pens
juicy couture
canada goose uk
michael kors outlet
chaussure louboutin
ugg outlet
instyler max
cheap uggs on sale
true religion outlet
cheap ugg boots
michael kors outlet
louboutin
true religion
nike huarache
michael kors outlet
true religion jeans
fake oakley sunglasses
michael kors handbags
canada gooses outlet
north face jackets
coach outlet
nike roshe runs
burberry outlet
michael kors outlet online
canada goose jackets
adidas superstars
louis vuitton outlet
hollisters
uggs on sale
michael kors
hermes belt
burberry outlet
tory burch outlet
oakley vault
true religion jeans
abercrombie
nike trainers
nike sb shoes
ralph lauren outlet
jordan 4 toro
abercrombie & fitch
louis vuitton
caoch outlet
coach outlet store online
canada goose outlet
michael kors outlet
toms wedges
louis vuitton handbags
christian louboutin outlet
mcm handbags
nike roshe run women
running shoes
adidas trainers
adidas shoes uk
louis vuitton outlet
jordan 6
louis vuitton
louboutin pas cher
coach factory outlet
michael kors handbags
longchamp bags
ugg boots sale
nike outlet
louis vuitton
michael kors handbags
new balance outlet
snapbacks wholesale
true religion outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
kate spade handbags
fitflops
ghd straighteners
air jordan 8
adidas originals
air jordans
nike uk
kate spade outlet
jordan 3 white cenment
ralph lauren
louis vuitton handbags
tiffany jewelry
tiffany and co
fitflop uk
louis vuitton uk
cheap ugg boots
sac longchamp
michael kors outlet
michael kors outlet
jordan pas cher
michael kors
coach factory outlet online
cheap uggs
michael kors outlet
louis vuitton outlet
ugg sale
coach factory outlet
michael kors uk
michael kors outlet
ugg boots
cheap jordan shoes
louis vuitton bags
louis vuitton outlet
barbour uk
hermes uk
sac longchamp
coach canada outlet
nike blazer
tommy hilfiger outlet
oakley sunglasses
ugg boots
michael kors outlet
cheap uggs boots
soccer jerseys
north face outlet
polo ralph lauren
jordan 4
coach factorty outlet
coach outlet
michael kors
coach factory outlet
michael kors outlet online
nike tn
toms outlet
michael kors handbags
ugg boots
sac longchamp pas cher
air force 1
coach factory outlet
adidas shoes
michael kors handbags
kate spade uk
basketball shoes
nike outlet
cheap toms
air jordans
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet
clibin009 เมื่อ 18/05/2016 08:08
Quoth Siddhartha: "One thing, lululemon outlet oh coach factory most venerable one, I have admired in your true religion jeans teachings most oakleysunglasses1.us.com of all. Everything in nike air max your nike air max teachings mont blanc is perfectly clear, guess pas cher is nike air huarache proven; you hollister are nike outlet store presenting oakley sunglasses the p90x world p90x workout as a abercrombie and fitch perfect michael kors chain, ray ban uk a chain which is moncler never ray ban outlet and jordan 11 nowhere broken, wedding dresses an eternal chain the links nike free of which are bottes ugg causes wedding dress and timberland boots effects. Never coach outlet before, north face outlet this mont blanc pens has juicy couture been north face jackets seen true religion jeans so christian louboutin shoes clearly; canada goose pas cher never red bottom shoes before, this has been barbour outlet presented ray ban sunglasses outlet so irrefutably; truly, north face jackets the air force heart of every lancel Brahman has louboutin shoes to bottes ugg pas cher beat coach purses stronger timberland pas cher with moncler love, supra shoes once he jordan 5 has nike blazer pas cher seen www.michaelkors-outlet-store.us.com the canada goose outlet world prada outlet through your teachings cheap ugg boots outlet perfectly ugg boots connected, without gaps, nike store clear as a crystal, louboutin uk not kate spade depending tory burch outlet on ray ban sunglasses chance, coach bags not louis vuitton depending on polo ralph lauren outlet gods. Whether moncler uk it may gucci shoes be nfl jerseys good hollister pas cher or nike blazer bad, whether tiffany and co living according lululemon canada to insanity workout it montre pas cher would be suffering lancel pas cher or coach outlet store online joy, I do not wish ugg italia to discuss, possibly this air jordan shoes is not essential—but the uniformity of links of london the world, nike air max 2015 that everything nike free run which sac guess happens oakley vault is longchamp bags connected, lululemon that lululemon outlet online the barbour great louis vuitton and the nike tn pas cher small louboutin things are all giuseppe zanotti encompassed by the oakley sunglasses same forces nike free run uk of louboutin time, longchamp bags by michael jordan shoes the same law coach outlet store online of ralph lauren causes, of louis vuitton coming ugg outlet into being bottes ugg and iphone case of juicy couture outlet dying, canada goose outlet this north face outlet is gucci belts what shines longchamp pliage brightly out birkin bag of coach outlet store your exalted teachings, oakley sunglasses cheap oh air max perfected nike air force one. phone cases But mulberry handbags according michael kors outlet online to your ralph lauren polo very north face own oakley sunglasses cheap teachings, replica watches this unity the north face and louis vuitton outlet stores necessary canada goose sequence nike free of all things new balance shoes is louboutin nevertheless broken lululemon in one place, through ugg pas cher a ugg soldes small converse pas cher gap, burberry handbags this world of unity sac louis vuitton is nike sneakers invaded hollister by beats by dre something alien, something burberry factory outlet new, michael kors handbags something cheap uggs which bottega veneta had not oakley been vans pas cher there ugg uk before, and replica handbags which nike free uk cannot be demonstrated and christian louboutin cannot vans outlet be cheap gucci proven: chaussures louboutin these are your teachings sac longchamp of polo ralph lauren overcoming nike free pas cher the oakley vault world, of salvation. michael kors outlet online But true religion outlet with ugg this nike air max uk small uggs outlet gap, with michaelkors-outlet-store.us.com this hermes bags small moncler jackets breach, the nike air max entire ghd straighteners eternal michael kors outlet and longchamp outlet uniform law of louis vuitton the vans world swarovski uk is uggs breaking longchamp uk apart coach handbags again hollister and becomes void. north face uk Please forgive nike air max me polo ralph lauren for expressing this objection."


Quietly, Gotama hollister canada had listened ugg to iphone cases him, louis vuitton outlet online unmoved. rolex replica Now nike roshe run uk he spoke, ray ban the perfected ugg boots one, nike air max uk with abercrombie his lunette ray ban pas cher kind, oakley with air max pas cher his canada goose outlet polite and canada goose clear michael kors uk voice: moncler pas cher "You've barbour jackets heard christian louboutin outlet the barbour jackets teachings, north face jackets oh nike free run son michael kors outlet online sale of a Brahman, ugg and michael kors outlet canada good north face for you that you've thought about it thus deeply. burberry outlet online You've found a gap pandora jewelry in it, louboutin an error. replica rolex You polo ralph lauren should nike free think louboutin outlet about burberry this further. oakley sale But montre femme be warned, oh seeker cheap sunglasses of knowledge, of longchamp outlet online the thomas sabo uk thicket abercrombie and fitch uk of lacoste pas cher opinions ugg outlet and michael kors of arguing about ugg boots clearance words. valentino shoes There michael kors outlet is nothing nike roshe run pas cher to opinions, louis vuitton pas cher they may be replica watches beautiful nike factory or ugly, smart canada goose jackets or foolish, nike air max everyone michael kors outlet online sale can nike air max 2015 support kate spade outlet them tiffany jewelry or asics shoes discard karen millen them. But the nike tn teachings, you've hermes pas cher heard from ray ban me, oakley sunglasses are replica watches uk no polo ralph lauren outlet online opinion, ugg boots and their longchamp goal moncler is nike roshe not to longchamp outlet online explain nike roshe the p90x3 world to burberry outlet online those cheap oakley who hogan outlet seek christian louboutin outlet knowledge. louis vuitton outlet They polo ralph lauren have a different goal; gucci outlet their goal is ugg soldes salvation vans from longchamp outlet suffering. ghd This hermes belt is replica watches what Gotama longchamp pas cher teaches, nothing toms shoes else."


"I wish that you, canada goose jackets oh exalted one, would swarovski jewelry not canada goose jackets be nike outlet angry louis vuitton handbags with nike shoes me," cheap oakley sunglasses said pandora uk the marc jacobs young michael kors man. christian louboutin shoes "I have beats headphones not soccer shoes spoken longchamp outlet online to you like cheap nike shoes this coach outlet to jordan 4 argue burberry pas cher with uggs canada you, cheap oakley sunglasses to argue about words. http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/ You louis vuitton outlet online are truly canada goose right, there nike trainers is ralph lauren little hollister to opinions. But louis vuitton let gucci outlet online me burberry say this nike roshe run one more burberry thing: canada goose outlet I chanel handbags have moncler not doubted true religion outlet in coach outlet online you ugg boots clearance for ralph lauren a new balance pas cher single gucci moment. I louis vuitton outlet have sac burberry not doubted gucci handbags for ralph lauren outlet a single louis vuitton handbags moment air max 2015 that sac michael kors you hollister are ralph lauren outlet Buddha, michael kors outlet online sale that nike roshe run you have nike trainers uk reached converse shoes the jimmy choo shoes goal, louis vuitton the chi flat iron highest goal towards abercrombie and fitch which so louis vuitton canada many thousands air jordan of Brahmans and sons of longchamp Brahmans are ferragamo belts on oakley sunglasses their north face outlet online way. prada shoes You air jordan have found cheap oakley sunglasses salvation moncler outlet from death. It michaelkors-outlet-store has come to mulberry uk you celine handbags in the jordan shoes course of moncler outlet your true religion jeans own search, michael kors purses on uggs outlet your michael kors pas cher own mulberry outlet path, michael kors through michael kors outlet online thoughts, michael kors outlet through meditation, michael kors outlet through realizations, sac lancel through enlightenment. ugg It has ray ban pas cher not air max come michael kors to hermes you kate spade handbags by prada handbags means converse of teachings! canada goose And—thus air max is new jordans my thought, jordan pas cher oh rolex watches for sale exalted polo ralph lauren outlet one,—nobody will obtain uggs salvation by abercrombie means of ugg boots teachings! You air max 2015 will jordan 1 not new balance be scarpe hogan able swarovski crystal to bottes ugg pas cher convey michael kors outlet online and ralph lauren pas cher say ghd hair to nike roshe run anybody, oh venerable jordan 6 one, air max in coach outlet words and ralph lauren uk through teachings canada goose outlet what has happened hogan sito ufficiale to oakley outlet you oakley vault in michael kors outlet the louboutin outlet hour ray ban sunglasses of louboutin enlightenment! michael kors outlet The nike factory outlet teachings michael kors handbags of gucci bags the moncler outlet enlightened the north face Buddha pandora jewelry contain polo outlet much, nike huaraches it teaches christian louboutin many fake oakleys to roshe run pas cher live righteously, abercrombie to mac cosmetics avoid burberry outlet evil. nike free run pas cher But babyliss pro there mulberry bags is michael kors outlet online one thing which these moncler so ralph lauren outlet online clear, michael kors outlet these so cheap jordans venerable uggs on sale teachings links of london uk do canada goose uk not abercrombie and fitch contain: they uggs outlet do not uggs contain oakley glasses the mystery moncler outlet of sac longchamp pas cher what louboutin pas cher the exalted baseball bats one true religion outlet has asics running shoes experienced for oakley pas cher himself, north face outlet he tn pas cher alone among sac louis vuitton pas cher hundreds reebok outlet of thousands. This jordan retro 11 is tiffany and co what polo lacoste pas cher I christian louboutin uk have uggs on sale thought and air max realized, barbour jackets uk when cheap ugg boots I new balance outlet have moncler heard the jimmy choo outlet teachings. longchamp pas cher This is louis vuitton uk why converse I am ghd hair straighteners continuing my uggs travels—not to oakley store seek hermes birkin other, better louis vuitton teachings, jordan future for vans shoes I louis vuitton bags know there are none, but instyler ionic styler to depart hollister from moncler jackets all moncler jackets teachings and all pandora charms teachers longchamp soldes and to air huarache reach jordan retro my uggs on sale goal by kate spade outlet online myself louis vuitton outlet or toms outlet to barbour uk die. true religion But vanessa bruno often, I'll ugg boots clearance think tory burch of jordans for sale this day, oh exalted celine bags one, marc jacobs handbags and of sac louis vuitton this hour, when retro jordans my air jordans eyes oakley sunglasses cheap beheld ralph lauren outlet a holy man.""I wish," the venerable lululemon outlet one abercrombie spoke slowly, "that your uggs outlet thoughts air max shall polo ralph lauren pas cher not michael kors be vanessa bruno pas cher in error, louboutin shoes that michael kors outlet online sale you shall reach coach outlet the mulberry goal! jordan 3 But tell nike roshe me: ugg outlet Have michael kors outlet online you seen longchamp handbags the christian louboutin multitude of new balance my Samanas, my many ugg boots uk brothers, who ugg australia have ray ban sunglasses taken timberland refuge wedding dresses in north face pas cher the teachings? doudoune canada goose And discount oakley sunglasses do you ugg boots believe, oh stranger, oh michael kors Samana, do rolex watches you believe polo ralph lauren outlet that moncler sito ufficiale it would vans scarpe be jimmy choo better air jordan pas cher for them fake rolex all uggs the nike air max abandon cheap nfl jerseys the ugg pas cher teachings and nike roshe uk to louboutin return ugg boots into canada goose the ray ban life the michael kors canada world hermes handbags and longchamp outlet of burberry sale desires?"


"Far abercrombie is ray ban sunglasses such a michael kors canada thought rolex watch from my longchamp mind," sunglasses outlet exclaimed Siddhartha. polo ralph lauren uk "I michael kors handbags clearance wish cheap oakley that they nike free run shall all doudoune moncler stay with the teachings, polo lacoste that uggs outlet they sac vanessa bruno shall michael kors bags reach their goal! It reebok shoes is michael kors outlet online not my babyliss place to canada goose jackets judge barbour another christian louboutin person's uggs life. tiffany jewelry Only for canada goose myself, for michael kors myself hollister uk alone, longchamp I louis vuitton outlet must decide, mcm handbags I lululemon outlet canada must chose, I louis vuitton purses must refuse. Salvation from swarovski the self is lunette oakley pas cher what oakley sunglasses wholesale we rolex replica watches Samanas nike huarache search soccer jerseys for, oh rolex watches exalted one. oakley vault If ugg I merely jordans were moncler one of your michael kors handbags disciples, tory burch outlet online oh michael kors outlet venerable one, I'd michael kors handbags fear that jerseys it karen millen uk might true religion outlet happen longchamp to me that hollister clothing only seemingly, louis vuitton only hogan deceptively my self would be nike air max pas cher calm air max and michael kors be jordan 12 redeemed, but oakley sunglasses outlet that uggs in jordan xx9 truth it coach factory outlet would herve leger live on montre homme and grow, michael kors bags for ferragamo shoes then sac hermes I air jordan retro had replaced hollister clothing store my true religion jeans self nike air max with wedding dresses uk the air jordan 11 teachings, my duty pandora charms to follow longchamp bags you, longchamp handbags my love cheap oakley sunglasses for you, burberry outlet and the moncler community of the thomas sabo monks!"

instyler
แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น.
ระดับคะแนน
ระบบลงคะแนนเฉพาะสาชิก.

ต้องเข้าระบบก่อน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

admin
29/03/2016 10:57
16 พ.ค.2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

admin
03/02/2015 10:41
ติดตามเพจรูปกิจกรรม ได้ที่https://www.faceboo
k.com/schbandoo


ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@hotmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1