โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อ
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลชุมชนบ้านดู่
อัลบั้มภาพ
สมุดเยี่ยม
ค้นหา
ติดต่อเรา
ข่าวสาร
บทความ
ข้อมูลศิษย์เก่าบ้านดู่จบปี 2495-2517
2518-2521
2523-2549
2550
2551
ภาพยนต์สารคดีขะหนมละอ่อน
แตงโมวิจิตร
ศูนย์ต้นแบบทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท
เวปเพจ ภาพกิจกรรม นักเรียนบ้านดู่ฯ
ระบบสมาชิก
ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
2518-2521
จบรุ่นปีการศึกษา 2518
ที่
ชื่อ -สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
เกลียวพรรณ ขำโนนงิ้ว 96 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702878,0898536861
2
มานิตย์ เตชะตน 47 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0857144384
3
วรรณดาพร วงค์ชัยขันธ์ 56 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053703482,0894323253
4
นิกร ไชยมงคล 186 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0899552115
5
เตรียมใจ ศรีคำมา 8 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702423
6
นรินทร์ อุดปิน 100 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702927
7
อัจฉราพรรณ แตงจีน 185 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702622,0845029272
8
นิภา ยุติศรี 190 ม.13 ปิยะพรเหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
9
ปราณีย์ แสงบุญ 283 ม.16 สันต้นก๊อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871528612
10
สมคิด แสงคำ 294 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871755723
11
ศรีวรรณ ยี่นาง 95 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0811803305
12
ฟองศรี นาศรี 167 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0815305428
13
นิรมล แสงเดือน 580 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869101268
14
บัวเขียว อนันต์ 120 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0850328962
15
สุพรรณ คำวัง 18 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871764192
16 สุพร ศรีวิเชียร  
08129240
17 สังเวียน กิณะนา 209 ม.8 ต.เวียงชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
0898383596
18 โชคชัย ต่างใจ 153 ม.16 สันต้นก๊อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0861896131
19 มานพ กันคำ 320 ม.11 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
0856329039
20 วิชชุพร สมประสงค์ 278 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0857173818

จบปีการศึกษา 2519
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
ชวนา พรมทิพย์ สกุล 131 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0899514977
2
ดวงมณี แก้วริน 64 ม.1 ป่าห้า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
0861907049
3
สุรินทร์ อินทรเพท 150/1 ม.15 ป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869205837
4
วาสนา ดอนลาว 88 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0899524038
5
นงคราญ สิทธิวงค์ 252 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0861844262
6
จีรพล ถาเปียง 256 ม.15 ป่ากุ๊ก ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
0819507254
7
ณรงค์ หอมคำ 182 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0856189919
8
เจียมจิตต์ ปิยะตระกูล 157 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0896375752
9
สุพรรณ พันสุภะ 426 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0896320366
10
จรูญ ม่านแก้ว 199 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871920859
11
ฉลวย ปูธิปิน 142 ม.1ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0898540603
12
ประพันธ์ จันทร์เลน 205 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0851073150
13
อุ่นเรือน ปันตัน 158 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0846082648
14
ประสงค์ มูลเมือง 290 ม.17 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0543678183
15
เอนก ดอนลาว 200 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0831528771
16
เพิ่มศักดิ์ ดอนลาว 415 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869169621
17
ศักดิ์ชัย ดอนลาว 64 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0831532670
18
ประพรรณ์ ศรีนวล 93 ม.14 บ้านเหล่าฯ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0814690634
19
อำพรรณ อุตตระ 12 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0899987446
20
พุทธชาติ สิทธิวงค์ 14 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0818833621
21
เพียรใจ เตชะตน ป่าสักหลวง อ.แม่จัน จ.เชียงราย  
22
ดอน ไชยงำเมือง 69 ม.11 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
0898353730
23
ทวีศักดิ์ ดวงสนิท 41 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793463
24
ประสงค์ จันเลน 203 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0871937671
25
สุกิจ พินิจ 244 ม.12 ป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0895579270
26
สุพรรณ มะโนหาญ 105 ม.11ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0896346724
27
ผกามาศ อินเตชะ 323 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0896329204
28
อุดม กิมสี 307 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0858656671
29
สุดศรี กาวิรส 22 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793297
30
เตียมตา กุมมาลือ 33 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053703669,08110242959
31
เสงี่ยม ไชยเรือนสูง 220 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0850298740
32
สุนทร อนันต์ 496 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0895599472
33
วิทวน ใจปัน 225 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0865671863
34
นงคราญ พินิจ 208 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0894347400
35
พรรณา ดีคำปา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
36
สุพรรณ มะโนยศ 19 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0848078060
37
จิตตินันท์ ธุวะคำ 90 ม.11 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0896375313
38
พิรุณ สาระไชย 101 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0898678642
39
สุรินทร์ อินทรเทพ 105 ม.15 ป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869208537
40
จันทร์เพ็ญ ธุวะคำ 277 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
41
ธันย์ชนก ธุวะคำ 293 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
42
อนันต์ สุวรรณ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
43
สมเพชร อินต๊ะตาล 54 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
44
สุพรรณ์ ดอนลาว 86 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 0895535157,053703554
45
สุวรรณ์ พินิจ 115 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  

จบรุ่นปีการศึกษา 2520 (ป.6รุ่นแรก)
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
พิชิต พินิจ 262 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053793532,081289975
2
สถิตย์ สิงห์พิสาร 64 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702660,0861827766
3
บุษรินทร์ พินิจ 262 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0894307555
4
สากล อินเอี้ยง 28 ม.6 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0861953179
5
มารีย์รักษ์ อุดปิน 4 ม. 4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
6
บุญช่วย มณีรัตน์ 381 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
7
บุญธรรม 64 ม.19 หนองปึ๋ง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
8
สุภาวดี 135 ม.11 ต้นลุ่ง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702461
9
วินัย ธนาคำ 180 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0899570044
10
อนุศักดิ์ เขื่อนเพชร 216 ม.15 ป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053988824,0810344752
11
วรวุฒิ พันธ์สุภะ 162/1 ม.16 สันตันก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0898500739
12
สมพจน์ พินิจ 217 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0861797978
13
ประนอม รินท้าว 212 ม.3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702264,0869202793
14
สมศรี สิทธิวงค์ 273 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0537022715
15
รุ่งตะวัน เชาวโสภาพรพงค์ 259 ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0891413240
16
สมพงษ์ 91 ม.6 โป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0858671232
17
ศรีเนตร ธนาคำ 125 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0819800029
18
ไกรสร เตชะตน 315 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0813861471
19
ประสงค์ หัตถะผะสุ 192 ม.15 ป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0869205611,053703134
20
พรทิพย์ ศักดิ์แสน 172 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702708
21
ราตรี ศรีคำ 219 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702708
22
วิลา สุริยนต์ 318 ม.2 ป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053703084
23
ปฤษฎี ธุวะคำ 235 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0894332509
24
บุหลา ดีคำปา 124 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0846782655
25
บุญนาค ดอนลาว 299 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0819806835
26
อรุณ หัตถะผะสุ 41 ม.15 ป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
27
ชวินวิต ธนาคำ 125 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
28
ราศรี ต่างใจ 5 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
29
บัวแก้ว บุญมาติ  
30
นวลศรี ใจมอย 102 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
31
เพญประภา มาลารัตน์  
32
ถนัด มาลารัตน์ 41 ม.11 ต้นลุง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
33
พัชรี ไชยเลิศ  
34
สุรศักดิ์ มะโนเรือง  
35
สุวรรณ ต่างใจ  
36
สายชล อุปเฮียง  
37
ระมล อุ่นทิพย์  
38
อังคณา สันธิ  
39
เสาวลักษณ์ ดอนลาว  
40
บุญเทพ พินิจ  
41
ประหยัด ใจมอย  
42
ศรีสกุล อุดปิน  
43
พนม นาสี  
44
แสงจันทร์  
45
จนอมภาพิมพ์ ดวงสนิท  
46
อรุณวรรณ ดวงสนิท  
47
พงษ์สัน  
48
สายคำ ดวงสนิท  
49
พรรณี พันธ์งาม  
50
พงษ์สัน  
51
สายคำ ดวงสนิท  
52
อังคณา ณ พิกุล  
53
พรรณี พันธ์งาม  
54

สายทอง แก้วบุญเรือง

 
55
อนงค์ แสงคำ  
56
อำพร ทิพย์จักร  
57
มาลิน กันสี  
58
ศรีลา อนันต์  
59
นวลทา อนันต์  
60
ประโยนะ ยองทองเลิศ  
61
พาณีย์ สมประสงค์  
62
ยุพเรศ จินตารักษ์  
63
ปัญญา อันทราเทพ  
0871762701
64
วันเพ็ญ  
65
บรรจง  
66
พิมพ์เดือน ศรีตระกูล  
0863798034
67
ไพเราะ นาทาม  
68
อุดม กิริยา  
69
เอนก หัตถะผะสุ  
70
ปิ่นคำ หัตถะผะสุ  
71
สมสิน หัตถะผะสุ  
72
รัชนี เขื่อนเพชร  
73
พลอย กิริยา  
74
บรรชา  
75
สมศรี พันธุ  
76
ขันแก้ว ใจสุข  
77
ทนงศักดิ์ หัตถะผะสุ  
78
ชูเชิด อุดปิน  

จบรุ่นปีการศึกษา 2520 (ป.7 รุ่นสุดท้าย)
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
สุดารัตน์ ชาประสม  
0856184193
2
อดิศักดิ์ พันสุภะ  
0869233268
3
สมนิตย์ ใจคำแปง  
0841920944
4
อำพร อินต๊ะ  
0850352337
5
ศรีจันทร์ เกษรินทริราช  
0890281326
6
สุวรรณ ไชยเลิศ  
0857096522
7
ปรีชา ดอนลาว  
0896360815
8
สังคม กิมศรี  
0831533392
9
บงกชกาญจน์ อุ่นนันกาศ  
0857171464
10
ละม่อม พรใจสา  
11
ดวงจันทร์ ธุวะคำ  
0819518392
12
ธิดาพร สันธิ    
13
บัวคำ ธนาคำ    
14
สุพล ธุวะคำ    
15
พีรญา บำรุงกิจ    
16
ชุมพร ดอนลาว    
17
ยุพาพร พันธมุย    
18
พรสวาท ดวงสนิท    
19
ปราถนา ศรีบุญเรือง    
20
ดารณี ใจสุข    
21
ธิดา บุณรัตน์    
22
นิกร ธนาคำ 81 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
23
ศักดิ์สิทธ์ วรรณคำ 57 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
24
นิมิตร สุวรรณ 65 ม.5 ป่าไร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
25
นวล กันติ๊บ    
26
เฉลียว ตีะปิง    
27
พีรญา บำรุงกิจ 189/3 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0819982027
28
ณรงค์ ดีคำปา แม่จัน
29
จินตนา ติยานันต์ ป่าห้า
0861822695
30
คนึงนิตย์ ดอนลาว    
31
พิชรดา ธนาคำ    
32
สุพรรณ วงค์หลวง    
33
สุพร ศรีวิเชียร    
34
จำเรียง ธุวะคำ    
35
จงรัก ขันสุธรรม    
36
สายชล มะโนหาญ    
37
ผัด ยาวิลาศ    
38
พรรณี บุญเรือง    
39
แสงหล้า จินะนา    
40
อัครนิตย์ ม่านแก้ว ร.ร.บ้านป่ายาง 20 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย
0897597716

จบรุ่นปีการศึกษา 2521
ที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
1
สมาน ดวงสนิท 9 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0899513192
2
เวทนา ธนาคำ 445 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0899555561
3
พิกุล สันธิ 365 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0864112264
4
สงบ พรมใจสา 134 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0872901766
5
สายสวรรค์ เวียงชัย 47 ม.10 ปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0849491722
6
คงศักดิ์ ศรีกุลพระ 129 ม.9 ป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0846107234
7
เสกสรรค์ ทวีศิริ 211ม.4 สันติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0899548891
8
สานิจ สิทธิวงค์ 141 ม.1 ขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0895552029,0858683222
9
สายหยุด ดวงสนิท 14/1 ม.8 ป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0867306441
10
สุภาพ มะโนหาญ 109 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
053702862
11
สุชาดา พันธุ์สุภะ 297 ม.16 สันต้นก้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
0861823261
ฝากข้อความ
คุณต้องลงทะเบียนก่อนส่งข้อความ.

ยังไม่มีข้อความส่งเข้ามา.
ผู้ดูแล มานิตย์ เตชะตน Tel. 085-7144384 E_mail hs5dzf@gmail.com โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) Tel.053-151544 Fax.053-151545 สพป.เชียงราย เขต1